...

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for Bykirken i Vejle

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har
derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig,
hvordan vi behandler dine data.

Bykirken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Martin Højgaard Jensen
Adresse: Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
CVR: 28223692
Telefonnr.: 30 28 66 72
Mail: kontor@bykirken-vejle.dk
Website: http://www.bykirken-vejle.dk

Behandling af persondata
Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet
i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi seks typer af data:
1. Data om medlemmer
2. Data om deltagere i Bykirkens arrangementer
3. Data om personer, der ønsker information fra Bykirken
4. Data om økonomiske bidragsydere (partnere med flere)
5. Data om ansatte

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:
Ad 1: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, fødselsdato og dåbsdato (hvis relevant). Formålet er at administrere din relation til kirken som medlem, herunder at kunne dokumentere din alder overfor eksterne myndigheder, samt at kunne oplyse dåbsdato til andre kirker, hvis du ønsker det.

Ad 2 og 3: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

Ad 4: For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker
skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug
for vores indberetning til Skat.

Ad 5: Vi opbevarer cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold
til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken
type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget
af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har
brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores menighedsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige
eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede,
beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold
til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
For økonomiske bidragsydere og frivillige, som har fået omkostninger
dækket, samt ansatte gælder det endvidere, at vi efter relationens ophør
opbevarer data i fem år plus indeværende år jf. bogføringsloven.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de
formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag
for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores
legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 13 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører,
indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive
brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at
blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans:
Vi placerer cookies på www.bykirken-vejle.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om
dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få
oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager
data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om
dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre
personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores
kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har
du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.
Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at
dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi
indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører
i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Denne politik er senest opdateret den 20. maj 2018.